หนังสือยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 

อ้างถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดและวัตถุประสงค์ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัท และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เอกชน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ นำเสนอโครงการที่ท่านอาจจะสนใจ รวมถึงการจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของบริษัทฯ รวมถึงการใช้ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ให้แก่บริษัทคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของบริษัทฯ ในอนาคต

หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อจากท่านภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 บริษัทฯ ถือว่าท่านยินยอมให้เก็บ รวบรวมใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลของท่านได้ โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ นำข้อมูลของท่านไปใช้ตามข้อกำหนดด้านบน click ที่นี่ 

 

Nexus Property Marketing Co., Ltd.

บริษัท เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้ มาร์เก็ตติ้งจำกัด                                           

31st  Floor, Bangkok Insurance Building / Y.W.C.A.

25 South Sathorn Road, Thungmahamek

Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

Tel  :  (662) 286 8899

Fax  :  (662) 286 2863

Website: www.nexus.co.th